Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.Naam: Stichting Musicamaxima
   
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
   
Contactgegevens: Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
   
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   
Beleidsplan: Klik hier
   
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeest.)
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In 2020 heeft Stichting Musicamaxima haar Jongtalentbeurs toegekend aan Pim ten Have. Pim is initiatiefnemer van Somersault - muziekgroep met liefde voor strijkers. Het aantal aanvragen voor project ondersteuning in 2020 was met negen stuks 30% minder dan in 2019. Aan acht van de negen aanvragen hebben we een bijdrage toegekend. De aanvraag van Koen Boeijinga voor zijn project ‘Manifestation of Absence’ verdient een eervolle vermelding. Samen met Koen zijn we opzoek gegaan naar aanvullende ondersteuning. Onze stichting heeft ten behoeve van dit project toezeggingen gekregen van Prins Bernhard Cultuurfonds, KFHfonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. Een zeer verdiend resultaat voor dit ambitieuze afstudeerproject, waarvan de uitvoering in 2021 wordt verwacht. We hebben 13 donaties ontvangen van 13 donateurs. Van de 13 donaties zijn 10 donaties expliciet geschonken ten gunste van de steun-actie voor SilVa het project van Silva de Waard.

Ook in 2021 willen we weer de studenten en jong professionals zoveel mogelijk ondersteunen bij fondswerving voor hun projecten. Deze fondswerving kan bestaan uit steun-acties via onze eigen kanalen, maar ook uit het aanvragen van subsidies/ ondersteuning bij andere stichtingen en fondsen.

In 2020 was er vrijwel een balans tussen de inkomsten uit giften en de toegekende projecten. Onze financiële buffer is daarmee in 2020 met 160 euro toegenomen tot bijna 2.700 euro. Dit geeft ons een solide basis om in 2021 weer ruimhartige ondersteuning te verlenen en waar nodig een extra hand toe te steken bij projecten waarvan de opbrengsten uit kaartverkoop tegenvalt als gevolg van de beperkingen op het aantal toegestane toeschouwers.
   
Financiële verantwoording:

Boekjaar 2020 liep van 1 januari t/m 31 december 2020.
Onderstaand de balans per 1 januari 2020, winst en verliesrekening 2020 en de eindbalans per 31 december 2020:

Toelichting:
- Opbrengsten: In 2020 heeft de Stichting giften ontvangen van 13 donateurs, en toezeggingen van drie fondsen
- Uitgaves: In 2020 hebben we aan 7 initiatieven een bijdrage toegekend, daarnaast hebben we in 2020 de talentbeurs toegekend. De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, advies en promotiematerialen.
- Balans: van de toegekende projecten is een deel nog niet uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats nadat de aanvragers hun projecten hebben uitgevoerd. Voor een aantal van de aanvragen gaat dit pas in 2021 plaatsvinden. Dit zelfde geldt voor de bijdrage vanuit de Fondsen. Deze worden definitief aan ons uitgekeerd nadat we verantwoording over de projecten hebben afgelegd.
- Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat 2020 wordt toegevoegd aan de ‘Algemene reserves ten behoeve van doelstelling'.

 

Via rechtermuis-klik kunt u onze jaarverslagen ook als pdf-downloaden:
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019

 

 

Stichting Musicamaxima

Correspondentie adres

Koningskruis 26
5081 XM Hilvarenbeek
013 - 505 4359

Registraties

KvK-nr: 69569754
RSIN: 8579.22.634
BTW-nr: NL857922634B01

IBAN: NL02 TRIO 0338 7262 33

Bestuur

- Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeester)

Contact

info@musicamaxima.nl

Culturele ANBI

Steun Musicamaxima