Aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden door talentvolle, gepassioneerde en creatieve studenten en beginnende professionals:
- studenten: in de laatste twee jaar van hun bachelor opleiding, of in hun master opleiding;
- beginnende professionals: in het eerste jaar na hun afstuderen.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten/initiatieven/master classes, die bijdrage aan persoonlijke artistieke ontwikkeling en vakmanschap van de aanvrager, op het gebied van muziek, performing arts, of andere vorm van time based art.

We steunen met name projecten in de categorie:
- persoonlijke artistieke ontwikkeling en onderzoek (speciale producties of concerten, en masterclasses);
- geluid (en beeld) registratie van concert, of opname ten behoeve van auditie ten behoeve van een vervolgopleiding of aanstelling;
- aanschaf hulpmiddelen.

Aanvraag insturen

Je kunt je aanvraag insturen via het aanvraagformulier: {aanvraagformulier}

{module Countdown}

Wat vinden wij belangrijk om een bijdrage toe te kennen?

Bij elke aanvraag wordt een nieuwe afweging gemaakt. Bij de toekenning vinden we de volgende aspecten belangrijk:
- Heldere en bondige beschrijving van inhoud en doel van je project, en van je artistieke ambitie en toelichting op het artistieke niveau dat je wilt realiseren;
- Duidelijke beschrijving hoe dit project gaat bijdragen aan jouw persoonlijke artistieke ontwikkeling en vakmanschap;
- Is je project realistisch? Is er een duidelijk projectplan en is de organisatie zodanig dat je in staat bent om dit tot een goed resultaat te brengen? Is het financiële plaatje reëel?
- Van wie krijg je verder hulp bij je project, geloven ook anderen in je project, willen zij er aan bijdragen om het tot een succes te maken?

Al deze aspecten zien we graag terug in jouw aanvraag en wegen mee bij het beoordelen ervan.

Wat hebben wij te bieden?

We financieren tot maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van 500 euro (exclusief BTW) per aanvraag.

Daarbij is het ook mogelijk dat jij voor jouw project via onze site probeert meer donateurs te vinden die aan je project willen bijdrage, waarmee je de financiële basis voor je project verder kunt vergroten en daarmee het financiële risico wegnemen van je productie.. Door een steun-actie op zetten ten gunste van jouw project, kun je je familie, vrienden en kennissen vragen om een donatie te doen aan de Stichting Musicamaxima ten gunste van jouw project. Deze schenking mogen zij aftrekken van hun inkomstenbelasting. Meer informatie over het fiscaal voordeel voor de schenker kun je vinden in de rekenmodule op onze pagina op www.anbigift.nl: klik hier. Je kunt ervoor kiezen dat je een (symbolische) tegenprestatie biedt aan de donateurs, dit middel kun je inzetten om jouw steun-actie te ondersteunen.

Wanneer er bij je project naast kosten ook opbrengsten zijn, bijvoorbeeld uit kaartverkoop, verkoop van cd’s of steun-acties, dan willen wij graag dat jij vooraf heldere afspraken maakt over het verdelen van de financiële risico’s en opbrengsten over jou, je leveranciers en Stichting Musicamaxima.
Maak de afspraken met je belangrijkste leveranciers daarbij zoveel mogelijk variabel/afhankelijk van de opbrengsten. Bijvoorbeeld wanneer je iets moet huren: in de plaats van een contract met een vaste prijs, maak je de afspraak met de leverancier dat hij/zij een deel van de opbrengsten krijgt, met daarbij mogelijk een bepaald minimum (bijvoorbeeld 50% van de vaste prijs) en maximum (bijvoorbeeld maximaal 125% van de vaste prijs).
Onze bijdrage kan dan ook meer het karakter van een financiële borgstelling krijgen:
- als aan het einde van je project de opbrengsten lager zijn dan je totale kosten, dan dragen wij bij totdat alle kosten zijn gedekt, met een maximum van 500 euro (exclusief BTW) of in overleg zijn we ook bereid een hoger financieel risico te nemen;
- als aan het einde van je project de opbrengsten hoger zijn dan je totale kosten en wij hebben een hoger risico genomen dan 500 euro, dan delen we graag (een beetje) mee in de winst.

We betalen de aan jou toegekende bijdrage bij voorkeur rechtstreeks aan de organisatie van bijvoorbeeld de zaal of masterclass, en verder alleen op basis van een declaratie met daarbij de door jou betaalde originele facturen en bewijs van betaling/bankafschrift. Wij kunnen de BTW op de door ons betaalde facturen terugkrijgen bij de Belastingdienst, wanneer je daarvan gebruik wilt maken moet de factuur te name van de Stichting zijn.

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, krijg je feedback op je aanvraag wanneer wij denken dat dit kan helpen om de kans op succes van je project te verhogen.
Goedgekeurde projecten worden op onze site vermeld. We ondersteunen de projecten met publiciteit via onze kanalen en social media.

Geen correspondentie mogelijk

Er kan geen correspondentie worden gevoerd over het besluit van het bestuur van de Stichting Musicamaxima met betrekking tot je aanvraag. Wanneer je aanvraag is afgewezen, kun je ervoor kiezen om je aanvraag te verbeteren en opnieuw in te zenden. Wanneer je je aanvraag wilt verbeteren, dan kun je bij ons alle feedback-punten van de commissie opvragen.

Sluitingstermijn aanvragen

Twee of drie keer per jaar worden aanvragen beoordeeld en toegekend. Data staan op de start-pagina van onze site. Uiterlijk 1 maand na de sluitingsdatum krijg je uitsluitsel op je aanvraag.

Aanvragen voor masterclasses kunnen ook tussentijds aangevraagd/toegekend worden.

Toetingscommissie

Vertegenwoordiging van het bestuur vormt de toetingscommissie voor de aanvragen.

Wat moet je meesturen bij een aanvraag?

- Je aanvraag met toelichting op je project – let hierbij op de eerder genoemde beoordelingscriteria. De toelichting mag afgedrukt maximaal twee A4 pagina’s groot zijn (lettergrootte - minimaal 12 pixels);
- Korte CV (maximaal één A4 pagina);
- De financiële begroting met de verwachte kosten en opbrengsten, waarbij de belangrijkste kostenposten onderbouwd worden met een offerte van de leverancier;
- Film- of geluidsopnames, wees hierbij selectief en geef duidelijk aan naar welke opname je wilt dat we luisteren als je verwijst naar een website, youtube of soundcloud: maximaal totale duur van alle opnames 3 minuten;
- Beeldmateriaal (optioneel): als je dit mee wilt sturen voor gelden de volgende beperkingen: - foto’s: maximaal 5 stuks;
- Maximaal 2 referenties met bondige toelichting door referent;

En als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om via onze site via crowdfunding aanvullende financiering te verkrijgen, dan moet je bij je aanvraag ook een aparte toelichting (max. een halve A4) geven van je voorgestelde tegenprestaties voor de schenkers en het doelbedrag.

Aanvragen die niet voldoen aan de bovengestelde eisen (aantal bladzijdes/duur opnames/referenties), worden NIET in behandeling genomen. De commissie kan eventueel nadere informatie/toelichting bij je aanvraag vragen, wanneer wij denken dat dit nodig is om je aanvraag te kunnen beoordelen.

We komen graag kijken

De leden van het bestuur / toetsingscommissie komen, wanneer het enigszins mogelijk is, graag kijken naar het resultaat van je project. Wanneer er sprake is van entreekosten, dan ontvangen we graag maximaal 3 toegangskaarten.

Beperkingen

- Je mag niet binnen een jaar na een goedgekeurde aanvraag opnieuw een aanvraag indienen;
- Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben, of aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben;
- Je bent een beginnende professional in het eerste jaar na afstuderen wanneer de datum op je diploma minder dan 13 maanden in het verleden ligt ten opzichte van de uiterste inleverdatum van de sluitingstermijn voor aanvragen;
- Je project waarvoor je de aanvraag doet moet in de toekomst plaatsvinden.

Wat we niet vergoeden

- We verstrekken geen leningen;
- We stellen geen hulpmiddelen ter beschikking in bruikleen of via verhuur;
- We financieren geen regulier onderwijs zoals collegegeld;
- We financieren geen promotiematerialen, zoals bedrukken tasjes, t-shirts en dergelijke.

Aanvraag insturen

Je kunt je aanvraag insturen via het aanvraagformulier: {aanvraagformulier}